Твір на тему: «Характер творить долю людини»

Збільшити або зменшити шрифт тексту :

Я погоджуюся з думкою, що більшою мірою людина є господарем своєї долі, яку творить її харак­тер. Так, саме в характері об’єднуються розумові, емоційні та чуттєві якості особистості, які свідчать про певне сприйняття людиною дійсності та самої себе. Такими рисами можуть бути чуйність, чесність, доброта, правдивість, відданість тощо. Проте можуть бути і лицемірство, егоїзм. 

Особливе значення для людини мають цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, які зумовлюють здатність людини свідомо долати як зовнішні, так і внутрішні труднощі. Звісно, на світі не існує цілком досконалих лю­дей, а тому кожна людина повинна займатись самов­досконаленням, виробляти характер. Адже саме від характеру (або безхарактерності) людини залежати­муть результати її діяльності, її успіхи, її особисте щастя, а подекуди й щастя близьких їй людей. Звернімося, наприклад, до образу Ярослава Му­дрого з однойменної п’єси І. Кочерги. Князь у досяг­ненні свої мети і жорстокий, і добрий, і мудрий, і те­рплячий. Ми побачили, що «…береться мудрість із шукань і помилок гірких» і постійного самовдоско­налення.

 Отже, наскільки людина може бути творцем сво­єї долі, залежить від характеру, знань людини, глиби­ни розуміння нею сенсу життя, її вольових якостей, тобто від того, що не дається людині в готовому ви­гляді, а формується в ході становлення її характеру. І що вищого рівня досягає людина у своєму вдоскона­ленні, то більшою мірою вона може впливати на свою долю.